Home  I  KONTAKT

MONITORING WIZYJNY W SZKOLE KLAUZULA INFORMACYJNA - rodzice, uczniowie, dzieci. KLAUZULA INFORMACYJNA - pracownicy szkoły KLAUZULA INFORMACYJNA - osoby korzystające z ZFŚS KLAUZULA INFORMACYJNA - strony umów cywilno-prawnych POWOŁANIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych - catering

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku ze zmianą formuły organizacji wyżywienia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, w której funkcjonuje Oddział przedszkolny i Punkt przedszkolny przekazała zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu dane osobowe (imię, nazwisko) Państwa dzieci oraz wskazanie grupy, do której uczęszczają dzieci.

Dane osobowe zostały przekazane dostawcy wyżywienia wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego, który za pośrednictwem elektronicznego systemu organizacji żywienia ma stworzyć konto dla każdego dziecka i przypisać dla jego rodzica/opiekuna prawnego login i pierwsze hasło dostępowe. Tym dostawcą jest Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe Spółdzielnia Socjalna, ul. Dworcowa 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.

Przekazanie danych jest niezbędne do uruchomienia wskazanego elektronicznego systemu organizacji żywienia i zapewnienia Państwu możliwości korzystania z posiłków oraz wnoszenia opłat z tym związanych.  

Informacja o ochronie danych osobowych osób fizycznych

W związki z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1-3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych, które zostały powierzone jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Szczecin;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Jest nim Pan Marek Grąbczewski, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@zeasdobra.pl;

3. Dane osobowe zostały przekazane dostawcy posiłków w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na placówki oświatowe, tj. zapewnienia dzieciom możliwości korzystania z posiłków, który to obowiązek może być powierzony podmiotowi zewnętrznemu zapewniającemu żywienie. Podstawa prawna wskazanego zadania to art. 108 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 tj. z późn. zm.), a przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4. Dane dziecka, w związku z celem prawidłowego zrealizowania obowiązku prawnego, zostały przekazane dostawcy posiłków, który może przekazać te dane swoim podwykonawcom i innym odbiorcom danych np. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, pomoc prawną itp.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez podmioty, którym powierzono dane osobowe, przez okres niezbędny do realizacji usług związanych ze świadczeniem żywienia w placówkach oświatowych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora:

a) dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, na podstawie art. 16 RODO,
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zaistnieją przesłanki wskazane w art. 17 i 18 RODO.

Z naszej galerii
Gadżety