Home  I  KONTAKT

WITAMY

W NASZEJ ŚWIETLICY!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasza świetlica w okresie od 5 października 2015 roku do 5 kwietnia 2016 roku
brała udział w Ogólnopolskim Konkursie:


„Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi.”


Konkurs organizowany był przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.
Jego celem było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca sprzyjającego nauce i zabawie.

Do naszego konkursu zaprosiliśmy także ciekawych gości. Wzięli w nim udział rodzice, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły, uczniowie  nie uczęszczający na zajęcia świetlicowe, oraz  wychowankowie i nauczyciele świetlicy.  W ramach konkursu powstało wiele pięknych prac, dzieci brały udział w atrakcyjnych zajęciach, miały możliwość pogłębić swoją wiedzę i udoskonalić umiejętności.

W ciągu sześciu  miesięcy dzieci i nauczyciele mieli do wykonania wiele różnych zadań, ale wszyscy bawiliśmy się bardzo dobrze. Sprawozdania i zdjęcia z realizacji zadań zostały wysłane do jury konkursu . Przyznało ono naszej szkole 100 na 100 możliwych punktów i tytuł „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” wraz z dyplomem honorowym.

                          

Zdjęcia dokumentujące wykonanie zadań znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział i zaangażowanie.

Koordynator konkursu
mgr Marzenna Łazęcka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFORMACJE
 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30.

Opieką świetlicową objęci są uczniowie klas I-III, a w szczególności dzieci obojga rodziców pracujących, lub rodzin niepełnych.

Świetlica nasza ma do dyspozycji 3 sale znajdujące się na parterze starej części szkoły.

 


Cele i zadania świetlicy szkolnej:

 

 • organizowanie bezpiecznego i racjonalnego wypoczynku dzieci
 • w godzinach działania świetlicy;
 • pogłębianie wiedzy zdobytej w szkole i praktycznego stosowania jej w życiu, rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci;
 • organizowanie nauki pod opieką wychowawców;
 • wdrażanie do korzystania z dóbr kultury, kultywowania tradycji narodowych i świątecznych;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • kształtowanie właściwej postawy moralnej, pozytywnych cech w relacjach koleżeńskich;
 • wdrażanie do wartościowego wykorzystania czasu wolnego, wyrabianie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy;
 • kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole, w swoim środowisku, w różnych sytuacjach ;
 • budzenie i rozwijanie u dzieci poczucia estetyki oraz wrażliwości na ład, porządek oraz wdrażanie zasad higieny osobistej;
 • rozwijanie u uczniów samodzielności, aktywności, odpowiedzialności, własnej inicjatywy i inwencji twórczej;
 • kształtowanie postaw społecznych w kontaktach między uczestnikami zajęć, nabywanie umiejętności koleżeńskiego współżycia w grupie;
 • pomoc dzieciom w podnoszeniu poczucia własnej wartości;
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • współpraca z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi ;
 • zapewnienie możliwości spożycia posiłku w czasie zajęć.

 

Podczas trwania zajęć świetlicowych uczniowie mogą korzystać z wykupionych obiadów dostarczanych przez wybraną na zebraniu Rady Rodziców firmę kateringową. Nauczyciele świetlicy umożliwiają dzieciom dotarcie na obiad w wyznaczonym na posiłek czasie - codziennie 12:00- 14:00.

Sale świetlicy wyposażone są w gry stolikowe, dydaktyczne, sprzęty do zabaw konstrukcyjnych i sportowych. W świetlicy zgromadzonych jest dużo zabawek i różnego rodzaju klocki. Bogaty zbiór materiałów papierniczych i przyborów do zajęć plastycznych zachęca do uczestniczenia w proponowanych formach pracy, rozwija kreatywność.

Podczas pobytu w świetlicy dzieci maja możliwość inicjowania zabaw według własnych zainteresowań, spędzania czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek. Korzystają również z księgozbioru biblioteki szkolnej i zasobów internetu, będących pod opieką nauczyciela - bibliotekarza lub wychowawcy grupy. W naszej świetlicy czas oczekiwania na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne upływa w miłej atmosferze.


Z naszej galerii
Gadżety