Home  I  KONTAKT

Oferta pracy na stanowisku Samodzielny referent 2023 - zakończone 27.12.2023 r.


Bezrzecze, 05.12.2023 r.


Ogłoszenie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
z dnia 05.12.2023 r. na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny referent
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
ogłasza


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Samodzielny referent


Przedmiot naboru:

1. Stanowisko – samodzielny referent

2. Wymiar zatrudnienia: pełny wymiar czasu pracy

3. Data zatrudnienia: 01.01.2024 r.

4. Forma zatrudnienia: umowa o pracę

5. Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Szczecin

6. Ważność ogłoszenia: do 18.12.2023 r.


Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie;

2. Ukończone studia wyższe i minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku;

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy w sekretariacie szkoły,

2. Znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
i Kodeksu pracy;

3. Znajomość: obsługi komputera, środowiska Windows, Pakietu MS Office (szczególnie MS Excel), poczty elektronicznej;

4. Umiejętność redagowania pism urzędowych, sprawozdań z działalności szkoły;

5. Znajomość programów: SIO, SIOEO, pakietu Librus, Wyposażenie, Sekretariat;

6. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych (RODO);

7. Łatwość nawiązywania kontaktów;

8. Umiejętność współpracy w zespole;

9. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie
ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista.


Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów prawa związanych
  z funkcjonowaniem szkoły m.in. Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy;
 • sprawna bieżąca obsługa klientów/partnerów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
 • prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów;
 • sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, SIOEO, OKE, Nabór;
 • Przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji szkoły;
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych (remonty, zamówienia, roboty);

· Sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników (prowadzenie akt pracowników);

 • Prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
 • prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 • wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


Wymagane dokumenty:


1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy).

6. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

7. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej.

11. Oświadczenie kandydata do pracy o udostępnieniu danych osobowych.


Termin i miejsce składania ofert:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
Nabór na stanowisko samodzielnego referentaw sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71 – 218 Szczecin, w godzinach 8:00 – 14:00,
w terminie do: 18.12.2023 r. do godz. 14:00


W przypadku ofert przesłanych droga pocztową należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w określonym w ogłoszeniu o naborze – terminem wiążącym jest data wpływu do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.


Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Dyrektor PSP Bezrzecze
Jarosław PoźniakDOKUMENTY DO POBRANIA:

Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - pobierz (pdf)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata do pracy o udostępnieniu danych osobowych - pobierz (docx)

 Klauzula informacyjna do postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3, 71-218 Szczecin

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@zeasdobra.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie wskazanym w przepisie. Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. . 22¹ §1, 2 kodeksu pracy jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj.danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w 22¹a §1 i 22 1b §1 kodeksu pracy.),

3. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania(poprawiania),usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych

1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

2. w zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas aż do wycofania udzielonej zgody.

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom i organom określonym przez przepisy prawa, jednostkom organizacyjnym Gminy Dobra oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przekazano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Samodzielnego referenta 2023 Oferta pracy na stanowisku Samodzielny referent 2021 - zakończone 18.08.2021 r.


Ogłoszenie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
z dnia 04.08.2021 r. na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielny referent
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu

DYREKTOR
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu
o g ł a s z a


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Samodzielny referent

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko –samodzielny referent

2. Wymiar zatrudnienia:pełny wymiar czasu pracy

3. Data zatrudnienia:23.08.2021 r.

4. Forma zatrudnienia:umowa o pracę

5. Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Szczecin

6. Ważność ogłoszenia:do 17.08.2021 r.

Niezbędne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie;

2. Ukończone studia wyższe i minimum 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku;

4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane zoskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy w sekretariacie szkoły,

2. Znajomość problematyki oświatowej, przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela
i Kodeksu pracy;

3. Znajomość: obsługi komputera, środowiska Windows, Pakietu MS Office (szczególnie MS Excel), poczty elektronicznej;

4. Umiejętność redagowania pism urzędowych, sprawozdań z działalności szkoły;

5. Znajomość programów: SIO, SIOEO, pakietu Librus, Wyposażenie, Sekretariat;

6. Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych (RODO);

7. Łatwość nawiązywania kontaktów;

8. Umiejętność współpracy w zespole;

9. Odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność radzenia sobie
ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Ogólny zakres obowiązków:

 • prowadzenie bieżących spraw zgodnie z wymogami przepisów prawa związanych
  z funkcjonowaniem szkoły m.in. Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy;
 • sprawna bieżąca obsługa klientów/partnerów szkoły oraz efektywne prowadzenie sekretariatu;
 • prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów;
 • sporządzanie, gromadzenie i aktualizacja danych z zakresu SIO, SIOEO, OKE, Nabór;
 • Przeprowadzanie corocznej inwentaryzacji szkoły;
 • Przygotowywanie zapytań ofertowych (remonty, zamówienia, roboty);

· Sprawy kadrowe nauczycieli i pracowników (prowadzenie akt pracowników);

 • Prowadzenie dokumentacji szkoły związanej z procesem dydaktyczno-wychowawczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dyspozycjami dyrektora szkoły i władz nadrzędnych;
 • prowadzenie rejestru działań związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 • wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb;
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 • terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), umożliwiający kontakt tj. adres: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy).

6. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

7. Oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy.

10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej.

11. Oświadczenie kandydata do pracy o udostępnieniu danych osobowych.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
Nabór na stanowisko samodzielnego referentaw sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71 – 218 Szczecin, w godzinach 8:00 – 14:00,
w terminie do: 17.08.2021 r. do godz. 14:00

W przypadku ofert przesłanych droga pocztową należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w określonym w ogłoszeniu o naborze – terminem wiążącym jest data wpływu do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.


Dyrektor PSP Bezrzecze
Jarosław PoźniakKlauzula informacyjna do postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3,
71-218 Szczecin

I.W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się zInspektorem Ochrony Danychpod adresem email: inspektor@zeasdobra.pl

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, wzakresie wskazanym w przepisie. Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. . 22¹ §1, 2 kodeksu pracy jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pktc RODO),

2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj.danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w 22¹a §1 i 22 1b §1 kodeksu pracy.),

3. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest tazgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługujePani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowychoraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ichsprostowania(poprawiania),usunięcia lub ograniczenia przetwarzaniaswoich danych osobowych, atakże prawo doprzenoszeniaswoich danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo downiesienia skargido Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych

1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

2. w zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas aż do wycofania udzielonej zgody.

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom i organom określonym przez przepisy prawa, jednostkom organizacyjnym Gminy Dobra orazpodmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Podanie danych osobowychw zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, żenie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym wformie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panuprawo do wycofania zgodyna przetwarzanie danych osobowych, które przekazano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie - pobierz (pdf)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej - pobierz (docx)

Oświadczenie kandydata do pracy o udostępnieniu danych osobowych - pobierz (docx)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Samodzielnego referenta 2021
Z naszej galerii
Gadżety