Home  I  KONTAKT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Ogłoszenie nr 538804-N-2020 z dnia 2020-05-12 r.ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
2020-05-12 17:15:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:Ogłoszenie nr 540109-N-2019 z dnia 2019-04-19 r.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-04-19 15:45:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 1
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 2
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 3
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 architektura:

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
nr 5 2019-04-19 15:45:00
nr 6 2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 elektryka:
2019-04-19 15:45:00
nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
nr 5
2019-04-19 15:45:00
nr 6
2019-04-19 15:45:00
nr 7
2019-04-19 15:45:00
nr 8
2019-04-19 15:45:00
nr 9
2019-04-19 15:45:00
nr 10
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 5 sanitarka:

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 6 STWiOR

nr 1
2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
nr 4
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 7 przedmiar:

nr 1 2019-04-19 15:45:00
nr 2
2019-04-19 15:45:00
nr 3
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 8
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 9
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 10
2019-04-19 15:45:00
Załącznik nr 11
2019-04-19 15:45:00
Załączniki nr 12
2019-04-19 15:45:00Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-05-08 11:59:00Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-05-08 12:00:00


Ogłoszenie nr 512452-N-2017 z dnia 2017-05-19r. Ogłoszenie nr 578705-N-2018 z dnia 2018-06-25r. Ogłoszenie nr 590934-N-2018 z dnia 2018-07-18r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2018-07-18 19:44:50

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2018-07-18 19:45:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2018-07-18 19:45:10
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2018-07-18 19:45:20
Załącznik nr 2 2018-07-18 19:45:30
Załącznik nr 3 2018-07-18 19:45:40
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2018-07-18 19:45:50
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2018-07-18 19:46:00
Załącznik nr 6 - opis przedmiotu zamówienia 2018-07-18 19:46:10
Załącznik nr 7 2018-07-18 19:46:20
Załącznik nr 8 2018-07-18 19:46:30

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2018-07-24 13:15:10

Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2018-07-26 16:00:10Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2018-08-17 16:41:00


Ogłoszenie nr 529758-N-2017 z dnia 2017-06-09r. Ogłoszenie nr 545408-N-2017 z dnia 2017-07-05r. Ogłoszenie nr 546875-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-05-13 15:45:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 1
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 2
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 3
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 architektura:

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
nr 5 2019-05-13 15:45:00
nr 6 2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 elektryka:
2019-05-13 15:45:00
nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
nr 5
2019-05-13 15:45:00
nr 6
2019-05-13 15:45:00
nr 7
2019-05-13 15:45:00
nr 8
2019-05-13 15:45:00
nr 9
2019-05-13 15:45:00
nr 10
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 5 sanitarka:

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 6 STWiOR

nr 1
2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
nr 4
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 7 przedmiar:

nr 1 2019-05-13 15:45:00
nr 2
2019-05-13 15:45:00
nr 3
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 8
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 9
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 10
2019-05-13 15:45:00
Załącznik nr 11
2019-05-13 15:45:00
Załączniki nr 12
2019-05-13 15:45:00


Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-05-08 12:00:00Informacja i wniosek o przedłużenie                                                                  2019-06-19 16:00:00
terminu związania z ofertąInformacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-06-26 21:20:00


Zapytanie ofertowe nr 1/2017 Ogłoszenie nr 552771-N-2019 z dnia 2019-05-27 r.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ogłoszenie do pobrania:

Ogłoszenie 2019-05-27 15:25:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 1 - do umowy 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 1 - oferta cenowa
2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 2 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 3 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 4 - wykaz usług 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 5 - wzór umowy 2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 6
2019-05-27 15:25:00
Załącznik nr 7 2019-05-27 15:25:00

Pytania:

Zestaw pytań nr 1
2019-05-31 14:35:00
Informacja z otwarcia ofert

Informacja
2019-06-05 13:15:00


Informacja o wynikach przetargu

Informacja
2019-06-18 11:09:00


Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Zapytanie ofertowe nr 2/2019

01.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobra – Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu zaprasza do złożenia oferty
na „Zagospodarowania terenu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu” zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 20/2, przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zgodnie z jej
art. 4 pkt 8.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, NIP 851-294-80-83, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3, 71-218 Szczecin reprezentowana przez Pana Jarosława Poźniaka dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu w zakresie: demontaż istniejącej opaski betonowej, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej kolidującej z proj. modernizacją, ułożenie nowej nawierzchni z betonowej kostki małogabarytowej i płyt ażurowych, zamontowanie obrzeży betonowych, nasadzenie zieleni, obsianie trawą oraz wykonanie i montaż małej architektury - zgodnie z załączonym projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

a) Wykonanie robót, ich jakość, zgodność z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną , normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych stanowiące załączniki nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia.

4. Do zapytania ofertowego dołączony został:

a) formularz ofertowy – załącznik nr 6,

b) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 7,

c) projekt umowy na roboty budowlano - montażowe stanowiący – załącznik nr 8,

d) wykaz osób – załącznik nr 9.

5. Wykonawca zapewnia kierownika budowy z uprawnieniami inżynieryjnymi do kierowania robotami budowlano – montażowymi.

III. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie mniej niż 30000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności:

– do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego na kwotę co najmniej
50000,00 zł.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zostać sporządzona na formularzu stanowiącym zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać:

1. Cenę netto i brutto za wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Termin wykonania:

a) Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy – do 7 dni od podpisania umowy.

b) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień
31.01.2020 r.

3. Termin gwarancji na wykonane roboty ( zaoferowany termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy).

4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze.

2. Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2019 r. w zaklejonych kopertach
z dopiskiem „Zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej
w Bezrzeczu

3. Wybór najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej po adresem www.pspbezrzecze.pl

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 517731 720, osoba do kontaktu: Pan Jarosław Poźniak.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT – CENA 100%

UWAGA:

Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

załącznik nr 1 - projekt wykonawczy
załącznik nr 2 - STWiORB  Roboty Nawierzchniowe
załącznik nr 3 - STWiORB Część Ogólna
załącznik nr 4 - STWiORB Mała Architektura
załącznik nr 5 - przedmiar robót
załącznik nr 6 - formularz ofertowy
załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 8 - wzór umowy
załącznik nr 9 - wykaz osób


WIZUALIZACJE:

zdjęcie nr 1
zdjęcie nr 2
zdjęcie nr 3
zdjęcie nr 4


Jeżeli treść załączników jest nieczytelna zapraszamy (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 91-439-17-31) do naszej placówki w celu zapoznania się
z oryginałami dokumentów oraz terenem inwestycji.


WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZOSTANĄ OGŁOSZONE
NAJPÓŹNIEJ 29.08.2019 R. (CZWARTEK).


Z naszej galerii
Gadżety