Home  I  KONTAKT


Wykaz podręczników
Klasa I 2015/2016

KLASA I

1.      Nasz Elementarz MEN, Moje ćwiczenia MAC Edukacja – uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w szkole;

2.      Język angielski – New English Adventure 1 (podręcznik + ćwiczenia) – uczniowie otrzymują podręcznik i ćwiczenia w szkole;

3.      Religia – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa (ćwiczenia bez podręcznika) Wł. Kubik wyd. WAM – ćwiczenia do religii należy zakupić we własnym zakresie.

 

Klasa II 2015/2016
KLASA II

1.      Podręcznik MEN, Moje ćwiczenia Mac Edukacja – uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w szkole;

2.      Język angielski – New English Adventure 2 (podręcznik + ćwiczenia) – uczniowie otrzymują podręcznik i ćwiczenia w szkole;

3.      Religia – Kochamy Pana Jezusa (ćwiczenia bez podręcznika) Wł. Kubik wyd. WAM – ćwiczenia do religii należy zakupić we własnym zakresie.
Klasa III 2015/2016

KLASA III

1.      Edukacja wczesnoszkolna – „Skarby”; B. Szurowska, B. Tichy, wyd. Juka

2.      Język angielski – English Adventure 3; A. Worrall, konsultacja M. Bogucka wyd. Pearson;

3.      Religia – Przyjmujemy Pana Jezusa (ćwiczenia bez podręcznika) Wł. Kubik , wyd. WAM.

 

Klasa IV 2015/2016

 

KLASA IV

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo

1.

Język polski

A. Klimowicz

 

Teraz polski! Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era

2.

Historia

G. Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś

Podręcznik + ćwiczenia, atlas Od starożytności do współczesności

Nowa Era

 3.

Język angielski

Philippa Bowen, Denis Delaney, Diana Anyakwo

„Team Up 1” podręcznik + ćwiczenia.

OXFORD

 4.

Matematyka

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Matematyka z plusem

(podręcznik, ćwiczenia)

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 5.

Przyroda

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer, J. Stawarz

Tajemnice przyrody

Podręcznik, ćwiczenia

Nowa Era

 6.

Muzyka

M. Gromek, G. Kilbach

Lekcja muzyki

Nowa Era

 7.

Zajęcia techniczne

L. Łabecki

 

Jak to działa?

Nowa Era

 8.

Zajęcia komputerowe

M. Kęska

Lubię to !

Nowa Era

 

Uczniowie wszystkie podręczniki i ćwiczenia otrzymają w szkole.

 9.

Religia

Ks. Marek

Zaproszeni przez Boga

ćwiczenia

WAM

 

Ćwiczenia i podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie.

 

Klasa V 2015/2016

 

KLASA V

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo


Język polski

A.Łuczak, A.Murdzek

 

„Między nami” podręcznik + ćwiczenia

GWO


Historia

G. Wojciechowski

(autor podręcznika);

T. Maćkowski (autor ćwiczeń)

Wczoraj i dziś (podręcznik + ćwiczenia)

 

Nowa Era


Język angielski

E. Stiles, S. Zervas

Today 3 (podręcznik + ćwiczenia)

Pearson


Matematyka

M. Dobrowolska, M. Karpiński, P. Zarzycki, M. Jucewicz

Matematyka z plusem

(podręcznik + zeszyty ćwiczeń: Liczby całkowite i ułamki cz. 1 i 2, Geometria)

GWO


Przyroda

J. Ślósarczyk,

F. Szlajfer

Tajemnice przyrody

Podręcznik + ćwiczenia

Nowa Era


Muzyka

T. Wójcik

 

Muzyczny świat klasa 5 (podręcznik)

MAC Edukacja


Zajęcia techniczne

E. Bubak

 

Technika na co dzień cz. II

WSiP


Religia

Ks. Marek

Obdarzeni przez Boga

(podręcznik )

WAM


Zajęcia komputerowe

D. Klałka, K. Klałka

Informatyka Europejczyka Edycja kl.5(podręcznik)

HELION


Plastyka

J. Lukas, K.Ornak

Do dzieła – podręcznik dla klas 4-6

Nowa Era

 

 

 

Klasa VI 2015/2016

 

KLASA VI

Lp.

Rodzaj zajęć

Autor

Tytuł podręcznika

Wydawnictwo


Język polski

A. Łuczak, A. Murdzek

„Między nami” podręcznik + ćwiczenia

GWO


Historia

G. Wojciechowski (autor podręcznika), T. Maćkowski (autor ćwiczeń)

Wczoraj i dziś

(podręcznik + ćwiczenia)

 

Nowa Era


Język angielski

B. Abbs, I.Freebairn, D. Bolton, D. Łoś-Sapiejewska

Sky high 3 ( podręcznik + ćwiczenia)

Pearson


Matematyka

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

M. Karpiński

 

Matematyka z plusem

(podręcznik + zeszyty ćwiczeń: Liczby i wyrażenia algebraiczne cz. 1 i 2, Geometria)

GWO


Przyroda

F. Szlajfer, J. Stawarz,
H.Kowalczyk

Tajemnice Przyrody

(podręcznik + ćwiczenia)

Nowa Era


Religia

Ks. Marek

Przemienieni przez Boga

(podręcznik)

WAM


Zajęcia komputerowe

C. Klałka, K. Klałka

Informatyka Europejczyka kl. 6 (podręcznik)

 

Helion


Zajęcia techniczne

E.Bubak

Technika na co dzień – kontynuacja cz. 2

WSiP


Plastyka

J. Lukas, K.Ornak

Do dzieła – podręcznik dla klas 4-6

Nowa Era


Muzyka

T. Wójcik

 

Muzyczny świat klasa 6 ( podręcznik)

MAC Edukacja

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dla klas I-III na rok 2015/2016

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

 

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców kieruję zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

I. Zamawiający.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do niniejszego postępowanie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2. Zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Wydawnictwo

klasa

Liczba zamawianych egzemplarzy

1

2

3

4

5

6

1.

Język angielski

New English Adventure 1

Pearson Central Europe sp. z o.o

Klasa I

Podręcznik+ćwiczenia

105+10+5 (ćwiczenia 105)

2.

Język angielski

New English Adventure 2

Pearson Central Europe sp. z o.o

Klasa II

Podręcznik + ćwiczenia

76+8+4 (ćwiczenia 76)

Ćwiczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Moje ćwiczenia”

Mac Edukacja

Klasa I - ćwiczenia

105

2.

Edukacja wczesnoszkolna

„Moje ćwiczenia”

Mac Edukacja

Klasa II- ćwiczenia

76

 

3. Dostarczone podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe muszą być nowe, wolne od wad.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania/e ofert częściowych.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia wyznacza się od dnia podpisania umowy do dnia 10 sierpnia br.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że od 10 sierpnia do 7 września br. odbędzie się dostosowanie liczby zamawianych i dostarczonych egzemplarzy do rzeczywistej liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

3. W przypadku, gdy rzeczywista liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest niższa od liczby ustalonej w punkcie III.2. rubryka 6, Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane egzemplarze w stanie niepogorszonym w terminie do 20 września br.

4. W przypadku, gdy rzeczywista liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wyższa od liczby ustalonej w punkcie III.2. rubryka 6, Zamawiający dokona dodatkowego zamówienia a Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze w terminie do 7 września br.

 

 

 

 

V. Termin złożenia oferty.

1. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru który stanowi druk oferty załączony do niniejszego zaproszenia.

2. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 20 maja 2015 r. do godziny 15.00 w wersji papierowej, pocztą, kurierem lub osobiście na adres Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3, 71-218 Szczecin

 

VI. Wybór oferty.

1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie zostanie odrzucona a oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto w PLN.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający wybierze tego wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

VII. Pozostałe postanowienia

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania przyczyny.

4. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 91 4391731 lub mailem: szkola@pspbezrzecze.pl

 

 

Dyrektor publicznej szkoły Podstawowej w Bezrzeczu

Małgorzata Zielińska

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych dla klas V-VI na rok 2015/2016

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

 

Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców kieruję zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

 

I. Zamawiający.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Do niniejszego postępowanie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

2. Zakres rzeczowy i ilościowy zamówienia:

 

L.p.

Przedmiot

Tytuł

Wydawnictwo

klasa

Liczba zamawianych egzemplarzy

1

2

3

4

5

6

1.

Język angielski

New English Adventure 1

Pearson Central Europe sp. z o.o

Klasa I

Podręcznik+ćwiczenia

105+10+5 (ćwiczenia 105)

2.

Język angielski

New English Adventure 2

Pearson Central Europe sp. z o.o

Klasa II

Podręcznik + ćwiczenia

76+8+4 (ćwiczenia 76)

Ćwiczenia

1.

Edukacja wczesnoszkolna

„Moje ćwiczenia”

Mac Edukacja

Klasa I - ćwiczenia

105

2.

Edukacja wczesnoszkolna

„Moje ćwiczenia”

Mac Edukacja

Klasa II- ćwiczenia

76

 

3. Dostarczone podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe muszą być nowe, wolne od wad.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania/e ofert częściowych.

 

IV. Termin realizacji zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia wyznacza się od dnia podpisania umowy do dnia 10 sierpnia br.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że od 10 sierpnia do 7 września br. odbędzie się dostosowanie liczby zamawianych i dostarczonych egzemplarzy do rzeczywistej liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

3. W przypadku, gdy rzeczywista liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest niższa od liczby ustalonej w punkcie III.2. rubryka 6, Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane egzemplarze w stanie niepogorszonym w terminie do 20 września br.

4. W przypadku, gdy rzeczywista liczby uczniów, dla których szkoła zobowiązana jest zapewnić bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest wyższa od liczby ustalonej w punkcie III.2. rubryka 6, Zamawiający dokona dodatkowego zamówienia a Wykonawca dostarczy dodatkowe egzemplarze w terminie do 7 września br.

 

 

 

 

V. Termin złożenia oferty.

1. Ofertę cenową należy złożyć wg wzoru który stanowi druk oferty załączony do niniejszego zaproszenia.

2. Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta.

3. Ofertę należy złożyć do dnia 20 maja 2015 r. do godziny 15.00 w wersji papierowej, pocztą, kurierem lub osobiście na adres Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu ul. Górna 3, 71-218 Szczecin

 

VI. Wybór oferty.

1. Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, który nie zostanie wykluczony z postępowania, jego oferta nie zostanie odrzucona a oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

2. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita cena brutto w PLN.

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

4. Zamawiający wybierze tego wykonawcę, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.

 

VII. Pozostałe postanowienia

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

3. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenia Zamówienia bez podania przyczyny.

4. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 91 4391731 lub mailem: szkola@pspbezrzecze.pl

 

 

Dyrektor publicznej szkoły Podstawowej w Bezrzeczu

Małgorzata Zielińska

 

 

Klasy I-III 2016/2017
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od 01.09.2016 r.

 

                        KLASA I

1. Nasz Elementarz MEN, Moje ćwiczenia MAC Edukacja – uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w szkole;

2. Język angielski – New English Adventure 1 (podręcznik + ćwiczenia) – uczniowie otrzymują podręcznik i ćwiczenia w szkole;

3. Religia – Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa (ćwiczenia bez podręcznika) Wł. Kubik wyd. WAM – ćwiczenia do religii należy zakupić we własnym zakresie.

 

 KLASA II

1. Podręcznik MEN, Moje ćwiczenia Mac Edukacja – uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w szkole;

2. Język angielski – New English Adventure 2 (podręcznik + ćwiczenia) – uczniowie otrzymują podręcznik i ćwiczenia w szkole;

3. Religia – Kochamy Pana Jezusa (ćwiczenia bez podręcznika) Wł. Kubik wyd. WAM – ćwiczenia do religii należy zakupić we własnym zakresie.

 

KLASA III

1. Podręcznik MEN, Moje ćwiczenia Mac Edukacja – uczniowie otrzymują podręczniki i ćwiczenia w szkole;

2. Język angielski – New English Adventure 3 (podręcznik + ćwiczenia) – uczniowie otrzymują podręcznik i ćwiczenia w szkole;

                     3. Religia -Przyjmujemy Pana Jezusa (ćwiczenia bez podręcznika)
                         Wł. Kubik wyd. WAM –
ćwiczenia do religii należy zakupić we
                         własnym zakresie.


Klasy IV-VI 2016/2017
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2016/2017 obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu od 01.09.2016 r.

Klasa IVKlasa VKlasa VI


Oddział Przedszkolny 2016/2017 (grupa "0")
Autor: Wiesława Żaba - Żabińska

Tytuł podręczników/pakietu:
"Kolorowy start - pięciolatek i sześciolatek"Religia 2017/2018
Podręczniki do religii rodzice zakupują we własnym zakresie.

1. Grupa 0 a, – „Spotkania dzieci Bożych”: wyd. Jedność; podręcznik cz. 1 i 2
2. Grupa 0c, 0b – „Kocham dobrego Boga”: wyd. WAM; podręcznik + zeszyt ucznia
3. Klasa 1 – „Jesteśmy w rodzinie Pana Boga”: wyd. WAM; podręcznik + zeszyt ucznia
4. Klasa 2 – „Kochamy Pana Jezusa”: wyd. WAM; podręcznik + zeszyt ucznia
5. Klasa 3 – „Przyjmujemy Pana Jezusa”: wyd. WAM; podręcznik + zeszyt ucznia
6. Klasa 4 – „Zaproszeni przez Boga”: wyd. WAM; podręcznik + zeszyt ćwiczeń
7. Klasa 5 – „Obdarowani przez Boga”: wyd. WAM; podręcznik
8. Klasa 6 – „Przemienieni przez Boga”: wyd. WAM; podręcznik
9. Klasa 7 - „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”: wyd. Jedność; podręcznik
Z naszej galerii
Gadżety