Home  I  KONTAKT

POSTĘPOWANIE LOGOTERAPUTYCZNE

I . Terapia zaburzeń mowy prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo w zależności
od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń .

Ćwiczenia obejmują :
 • pracę nad korygowaniem wymowy ( zaburzeń artykulacyjnych );
 • pracę nad stymulacją świadomego języka , m.in. kształceniem form gramatycznych ;
 • pracę nad bogaceniem słownika ( biernego i czynnego ).

Cała terapia składa się z dwóch zasadniczych etapów :
 1. wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski ;
 2. utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym ( wprowadzenie go poprzez szereg ćwiczeń do spontanicznej mowy dziecka ).

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji obejmuje :
 • ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (język , wargi , podniebienie ,żuchwę) ;
 • ćwiczenia prawidłowego połykania ;
 • ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia ;
 • ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia ( przy pomocy mechanicznej , np. szpatułką , palcem );
 • ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową ( lustro), kinestetyczną ( dotykiem ) i słuchową ;
 • ćwiczenia umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych;
 • ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji , w sylabie , w wyrazie , w zdaniu , w mowie potocznej ;
 • gry i zabawy ćwiczące rozumienie i pamięć słuchową .

W przypadku jąkania zasady postępowania obejmują :
 • prawidłowe oddychanie ;
 • rozluźnienie napięcia mięśni narządów narządów mowy poprzez relaks i psychotera-pię ;
 • regulacje tempa i rytmu mowy .


KLASYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY


Dyslalię:
 • wadliwe wymawianie jednej , wielu lub wszystkich głosek, np.,,r’’ języczkowe ;
 • opuszczanie dźwięków , np.; krowa -kowa , stołek -tołek , kosz-ko;
 • zastępowanie głosek innymi , np. koło -toło , szafa -siafa ,rower -jowej;
 • mowa nosowa (nosowanie );
 • brak głosek miękkich , np. pies-pes ;
 • palatalizacja ( zmiękczanie głosek - ,,mowa dziecinna ’’), np.szczotka –ściotka ;


GRUPY TERAPEUTYCZNE

Brak dźwięczności w realizacji głosek dźwięcznych, wynikające z zaburzenia słuchu fonematycznego:
 • brak głosek dźwięcznych :b,d,g, z, ż, ź np. zeszyt-seszyt ,dama-tama ;
 • mylenie głosek dźwiekopodobnych, np: c-s , sz- cz i inne , np. sala-cala ( nie jest typową mowa bezdźwięczną , ale ma to samo podłoże ) ;
 • duże trudności w pisaniu powyższych dźwięków .

Zniekształcenia niektórych głosek spowodowane słabą sprawnością narządów artykulacyjnych :
 • zniekształcenia artykulacji niektórych głosek, szczególnie syczących i szumiących ;
 • brak w ogóle niektórych głosek .

Zaburzenia analizy i syntezy słuchowej :
 • rozpoznawanie dźwięków z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych ,
 • słuchu fonematycznego-wysłuchiwanie i różnicowanie akcentu, tempa, intonacji i
 • czasu trwania głosek;
 • zaburzenia rozumienia wypowiedzi ;
 • ubogie słownictwo;
 • trudności w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi.

Jąkanie funkcjonalne wynikające z różnych przyczyn , np. z zaburzeń koordynacji
narządów : oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego.

ćwiczenie pierwsze
ćwiczenie drugie

 

Z naszej galerii
Gadżety