Nowości i wydarzenia
12/08/2017
Przerwa wakacyjna
31/07/2017
Sekretariat
08/07/2017
Informacja - świetlica
więcej
Home  I  KONTAKT

Zajecia Dodatkowe

Nasza szkoła zapewnia dzieciom możliwość uczestnictwa w dodakowych zajęciach edukacyjnych.
Szkolne Koło Sportowe - chłopcy, klasy IV-VI

Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego (SKS-u) w roku szkolnym 2016/2017 odbywają się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, w dwóch terminach do wyboru:

 

  • poniedziałek, godzina 1615 (45 minut),
  • środa, godzina 1615 (45 minut).

 

Głównym celem spotkań jest wszechstronny rozwój ucznia poprzez uczestnictwo w aktywności ruchowej oraz czerpanie radości i zadowolenia z treningów. Przewodnią dyscypliną zajęć jest piłka nożna – przygotowanie do turniejów na różnym szczeblu rozgrywek.

Zajęcia prowadzi Pan Jarosław Poźniak.

 

Zajęciapn. "Terapia Ręki" dla uczniów klasy Ib

W czasie zajęć pracować będziemy nad usprawnianiem u dzieci małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dostarczaniem wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywaniem umiejętności ich rozróżniania, jak również doskonaleniem czynności samoobsługowych. Zajęcia bazować będą na aktywności ruchowej, czynnościach manualnych, zachęcaniu do malowania, rysowania, pisania. Wyćwiczymy prawidłowy chwyt pisarski, prawidłową postawę podczas prac przy stoliku, stania, siedzenia, leżenia itp. Popracujemy nad poprawą koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzmocnieniem koncentracji, zdolności skupienia uwagi i patrzenia.

Zapraszam do udziału w zajęciach w środy od godziny 1525 do 1610 w sali 32.

Zajęcia prowadzi Pani Alicja Antoniewicz-Mikuła.

Koło "Omnibus" dla uczniów klasy IIc
Serdecznie zapraszam uczniów klasy IIc na koło "Omnibus". Jeśli chcesz poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej nie zastanawiaj się, przyjdź.  Czekam na Ciebie w każdą środę o godz.10:45 w sali nr 35. Dzięki tym zajęciom przekonasz się, że ortografia i matematyka wcale nie muszą być nudne, a przyroda odkryje przed Tobą tajniki swojej wiedzy.Zajęcia prowadzi Pani Monika Mikołajczak.

Koło matematyczne dla uczniów klas IV

Zajęcia będą realizowane w wymiarze 1 godz. tygodniowo na bazie zadań projektowych „Wespół w zespół z Matematyką bez granic”, oraz zadań konkursowych „Oxford Matematyka Plus”, „Kangur Matematyczny” jak również programu nauczania „Matematyka z Plusem”. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie przejawiający zainteresowanie tym przedmiotem.

 

Cele dydaktyczne zajęć:

- rozwijanie zainteresowania przedmiotem,

- systematyzowanie zdobytej wiedzy,

- uaktywnienie uczniów i zachęcenie do wysiłku intelektualnego,

- kształtowanie twórczego myślenia i spostrzegawczości matematycznej,

- rozwijanie umiejętności przejrzystego przedstawiania rozumowania i uzasadniania odpowiedzi jak również uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania

- utrwalanie i rozwijanie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,

- rozwijanie sprawności rachunkowej oraz umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych,

 

Cele wychowawcze zajęć:

- kształcenie aktywnej postawy wobec pojawiających się problemów i upór w rozwiązywaniu zadań,

- rozwijanie samodzielności,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie

- kształcenie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,

- wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

- umiejętność pełnienia różnych funkcji społecznych (lider, sekretarz, referent, itp.)

Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Szczepaniec.
Koło muzyczne

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w zajęciach koła muzycznego, które odbywać się będą w każdy wtorek od godziny 1525do 1610 w sali nr 12.

Głównym celem spotkań jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów, w tym:

· Doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów- przygotowanie emisyjne (prawidłowa emisja, dykcja)

· Kształcenie słuchu muzycznego – granie na instrumentach muzycznych oraz śpiewanie

· Opracowanie repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych

· Wzbogacenie życia kulturalnego szkoły

· Kształcenie umiejętności pracy w grupie

· Dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania

 

Zajęcia prowadzi Pani Paulina Żukowska

Koło plastyczne

"Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma gra­nic,
czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiają go,
on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarł jeszcze do te­go pun­ktu,
który uka­zuje mu się w od­da­li, jak światło słońca."

- Ludwig van Beethoven

 

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów klas IV-VI do udziału w zajęciach koła plastycznego, które odbywać się będą w każdy piątek od godziny 14:30 do 15:15 w sali nr 14.

Nadrzędnym celem zajęć jest budzenie i rozwijanie zdolności twórczych młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości oraz promocja ich młodych talentów w szkole i w środowisku lokalnym. Uczniowie na zajęciach mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych. Ponadto doskonalą swój warsztat w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.

 

Zajęcia prowadzi Pani Paulina Żukowska

Koło sportowe dla uczniów kl. IId

Zajęcia sportowe odbywają się we wtorki w godz. 12:35 – 13:20 w sali gimnastycznej. Kierowane są one dla uczniów, którzy chętnie swój wolny czas przeznaczą na rozwój swojej aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych oraz grach zespołowych. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju fizycznego uczniów a przede wszystkim dostarczanie radości ze wspólnej zabawy.

Zajęcia prowadzi Pani Kamila Kowalska.

Koło matematyczne dla uczniów kl. IIIa

Zajęcia z koła matematycznego skierowane są do uczniów klasy IIIa, którzy chcieliby w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny. Promowanie koła ma na celu zachęcenie dzieci do rozwijania zainteresowań, uzdolnień matematycznych oraz do podejmowania różnorodnych działań matematycznych . Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 11:40 w sali nr 3.

Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Kołobycz.

Koło plastyczne dla uczniów kl. IIb
Koło plastyczne w roku szkolnym 2016/2017 odbywa się w czwartek o godz.8:50 w świetlicy według programu Bogusławy Szczepaniak „Zabawy z plastyką”, przeznaczone jest dla uczniów klasy IIb. Zajęcia mają na celu działalność ogólnorozwojową oraz rozbudzanie zdolności twórczych dzieci. Uczniowie mają możliwość poznania i wypróbowania wielu technik plastycznych oraz doskonalenia umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.Głównym celem zajęć jest odkrywanie i pogłębianie zainteresowań plastycznych, wyrabianie sprawności manualnych podczas wykonywania precyzyjnych prac oraz uwrażliwianie na piękno natury i dzieła artystycznego.

Turniej sportowy "Mama,tata i ja".

Szanowni Rodzice !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w sportowym turnieju międzyklasowym

„Mama, tata i ja”.


Harmonogram turnieju „Mama, tata i ja”:

30.09.2016r. kl.IIa,b

28.10.2016 r. kl.IIc,d

25.11.2016r. kl.Ia,b

20.01.2017 r. kl.IIIa,b

24.03.2017 r. kl.IIIc,d

21.04.2017r. kl.IVa,b

12.05.2017r. kl.VIa,b

02.06.2017r. kl.Va,b

Turniej odbywa się w godz.17:30-19:00 w sali gimnastycznej. Dzieci przychodzą tylko z rodzicami, obowiązuje strój sportowy i buty z białą podeszwą.Koło czytelnicze dla uczniów klas III

Koło czytelnicze adresowane jest do uczniów klas trzecich. W tym roku szkolnym zajęcia będą odbywały się pod hasłem „ Czytanie łączy pokolenia”. Do wspólnej przygody z ciekawą książką zaprosimy kolegów i koleżanki z klas młodszych, przedszkolaki oraz rodziców i dziadków. Spotkania będą wspaniałą okazją do wyjścia poza mury szkoły min. do pobliskiej Kluboksięgarni.

Celem spotkań czytelniczych jest szeroko rozumiane przygotowanie uczniów do roli czytelnika, w tym:


- rozwijanie zamiłowania do czytania i kształtowanie kompetencji czytelniczych,

- uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej,

- doskonalenie relacji z rówieśnikami oraz umacnianie więzi rodzinnych,

- propagowanie wśród uczniów klas młodszych właściwych wzorców zachowania się w różnych sytuacjach,

- integracja społeczności szkolnej,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

- kształcenie wrażliwości uczniów,

- rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

 

Serdecznie zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 12:35 do szkolnej biblioteki.


Zajęcia prowadzi Pani Anna Bęgowska.

"Zabawy z rozumem"

Zajęcia z kreatywności i twórczego myślenia „Zabawy z rozumem”
odbywają się w następujących dniach:


poniedziałek: godz.14:30 – 15:30

czwartek: godz.13:35 – 14:35


Zajęcia prowadzi Pani Iwona Futyma-Kühn.

Zajęcia SKS-u dla dziewcząt z klas IV-VI

Zajęcia SKS-u dla dziewcząt z klas IVa, Va, VIa, VIb odbywają się w czwartki godz. 14:30 – 15:15.

Podstawowym celem szkolnego koła sportowego jest objęcie systematyczną opieką uczniów, którzy przejawiają predyspozycje i zainteresowanie różnymi dyscyplinami sportowymi, jak również stworzenie im warunków do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej. Ponadto wszechstronny rozwój osobowości oraz rozszerzenie aktywności ruchowej, która ma prowadzić do doskonalenia gier zespołowych, zabaw ruchowych i innych przejawów aktywności fizycznej. Zajęcia zachęcają do systematycznego, samodzielnego uprawiania sportu oraz są alternatywą do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

Zajęcia prowadzi Pani Danuta Rekowska.

SKS chłopcy i dziewczęta klas IV - VI

Zajęcia SKS dla dziewcząt i chłopców klas IV - VI odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 45 min. Na zajęciach skupiamy się na dwóch dyscyplinach sportu jakimi są siatkówka i koszykówka.

Terminy zajęć:

wtorek godz. 14:30 - 15:15 siatkówka

wtorek godz. 15:25 - 16:10 koszykówka

środa godz. 15:25 - 16:10 koszykówka

Celem zajęć jest m.in. harmonijny rozwój młodego człowieka poprzez zabawę z siatkówką i koszykówką oraz zachęcenie do aktywności fizycznej zgodnej z jego zainteresowaniami w czasie wolnym.


Zajęcia prowadzi Pani Maria Białasik.
Koło matematyczne dla uczniów kl. IIa
Zajęcia koła matematycznego dla klasy IIa odbywają się w środę od godz. 11:40 do godz.12:25 w sali nr 35. Przeznaczone są dla uczniów chętnych do odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań matematycznych. W trakcie zajęć uczniowie bawią się liczbami i figurami, rozwiązują łamigłówki i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia.
 
Zajęcia prowadzi Pani Justyna Ładczuk.


Z naszej galerii
Gadżety